หนังสือข่าวทหารอากาศ มกราคม 2567

สารบัญ
ปีที่ 84 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2567

“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระคติธรรม – พรปีใหม่ ๒๕๖๗ – หน้า 2
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ของ พลอากาศเอก พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ – หน้า 5
วันคล้ายวันสถาปนาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ 76 ปี – น.ท.ทวิช ธรรมปรีชา – หน้า 7
เกร็ดประวัติศาสตร์ : ไปรษณีย์ทางอากาศของไทย – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 12
69 ปีวันสถาปนาสำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 1 มกราคม 2567 – นปส.สน.ผบ.ดม. – หน้า 15
ครูภาษาพาที : Introduction to RTAF English Test 101 – กองภาษา ศูนย์ภาษา ฯ – หน้า 19
มาพัฒนาทักษะการพูดในที่สาธารณะ ให้เป็นมืออาชีพกันเถอะ – ร.ต.หญิง ปริศญา คูหามุข – หน้า 24
ธรรมประทีป : ความมีจิตสำนึกที่ดี – คณะกรรมการประมวลจริยธรรมและการรักษาจริยธรรมกองทัพอากาศ/กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 29
มุมท่องเที่ยว : ล่องเรือหารัก ที่หมู่บ้านรักไทย แม่ฮ่องสอน – ชาไทยไม่กระเทียม – หน้า 31
รู้เท่าทันประเภทการหลอกลวงด้วยวิธีฟิชชิง (Phishing) ในปัจจุบัน – น.ท.ฐานิตร์ สุวรรณมาลี – หน้า 35
English Around U : เกร็ดความรู้จากป้าย – Brookline – หน้า 41
มองกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกากับยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำทางเทคโนโลยี (Eyes on: How the DoD can Win the Great Tech Race) – น.อ. สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 43
ถอดกลยุทธ์วันแรกของสงครามครั้งใหม่ อิสราเอล-ปาเลสไตน์ – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 48
แนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวด้วยตัวคุณเอง – น.อ.เอกชัย สิงห์ทอง – หน้า 52
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ตราแผ่นดินประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน + 3 (ประเทศไทย) – @Zilch – หน้า 55
ภาษาสร้างสรรค์ สร้างสัมพันธ์ สร้างสันติภาพ – น.ท.รัฐวิชญ์ เปรมปรี – หน้า 56
มลพิษจากสงคราม – ผาแต้ม – หน้า 62
มุมกฎหมาย : ข้อพึงระวังในช่วงเทศกาลปีใหม่ – น.ต.หญิง สุภามาศ บำรุงชาติ – หน้า 67
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 71
วันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ – น.อ.สุริยา ราชขันธ์ – หน้า 75
ในรั้วสีเทา – หน้า 80