หนังสือข่าวทหารอากาศ ธันวาคม 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2566

•  บทอาเศียรวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 – น.ต.หญิง จินตนา เนขุนทด – หน้า 2
•  บทอาเศียรวาท สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 – น.ต.หญิง จินตนา เนขุนทด – หน้า 3
•  เกร็ดประวัติศาสตร์ : “วีรชนคนสุดท้าย” 8 ธันวาคม 2484 – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 7
•  เมื่อน้องใหม่ไป Cope Tiger 2024 – ร.ต.หญิง ปริศญา คูหามุข – หน้า 11
•  75 ปี กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 27 ธันวาคม 2566 – พล.อ.ต.ชเนนทร์ สุขวารี – หน้า 15
•  ครูภาษาพาที : โรคสุดฮิต Office Syndrome – P for Prosperity – หน้า 20
•  จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : วัยรุ่นไม่ว้าวุ่น…หากเข้าใจ – หน้า 25
•  แฮกเกอร์เกาหลีเหนือมุ่งเป้าโจรกรรมข้อมูลจากอุตสาหกรรมต่อเรือของเกาหลีใต้เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์ – น.อ.เอกชัย สิงห์ทอง – หน้า 30
•  มุมท่องเที่ยว : เที่ยวเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม – LULLABY – หน้า 33
•  แลนด์บริดจ์ โลจิสติกส์ไทย สู่ตลาดการค้าโลก – น.ต.ดร.กิตติ บวรพศวัตกิตติ์ – หน้า 38
•  ACSC Link-L – กลุ่ม KM ACSC Link-L – หน้า 43
•  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่จะเกิดขึ้นในปี 2024 (Digital Transformation Trends for Year 2024) – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 48
•  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน +3 ประเทศญี่ปุ่น – @Zilch – หน้า 52
•  Advanced Combat Skill Assessment (ACSA) การแข่งขันทักษะชุดปฏิบัติการป้องกันฐานบิน – COMBATIVE INSTRUCTOR – หน้า 53
•  ธรรมประทีป : หลักคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการครองเรือน – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 46
•  Directed Energy Weapons : from star war to the future weapons – น.ท.สุเชาว์ อุดชาชน และ น.ท.หญิง ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ – หน้า 58
•  Offset Policy นโยบายชดเชย – น.ท.ชาญวิทย์ ตรีพรม – หน้า 63
•  การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ (ต่อจากฉบับที่แล้ว) – น.อ.หญิง อัจฉรา นุตตะโร – หน้า 68
•  มุมกฎหมาย : มือปืนวัยรุ่น จะมีความผิดมากน้อยแค่ไหนอย่างไร บิดามารดา ผู้ปกครองต้องร่วมรับผิดชอบหรือไม่ – น.ต.หญิง สุภามาศ บำรุงชาติ – หน้า 72
•  แนวความคิดการใช้มิติอวกาศและหลักการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ – TOMCAT 2330 – หน้า 75
•  ในรั้วสีเทา – หน้า 82