หนังสือข่าวทหารอากาศ พฤศจิกายน 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2566

•  กองทัพอากาศปฏิบัติภารกิจอพยพคนไทยในอิสราเอลกลับสู่ประเทศไทย หน้า 2
•  นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช 2567 – 2568 – หน้า 9
•  เกร็ดประวัติศาสตร์ : กองทัพอากาศกับการรักษาสันติภาพโลก – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 12
•  วันคล้ายวันสถาปนากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศครบรอบ 28 ปี – ปชส.ทสส.ทอ. – หน้า 15
•  ครูภาษาพาที : คุยเฟื่องเรื่องเครื่องรางของขลัง เพื่อเสริมสรŒางพลังใจ (ในการเรียนภาษาอังกฤษ) – Mysterious Magician – หน้า 20
•  การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดของกองทัพอากาศ – น.อ.หญิง อัจฉรา นุตตะโร – หน้า 25
•  ปฐมบทความขัดแย้ง อิสราเอล – ปาเลสไตน์ – น.อ.รัตนสุทธิ สุทธิแย้ม – หน้า 30
•  อากาศยานไร้คนขับทำฝนของลูก กำเนิดจากตำราทำฝนของพ่อ – น.อ.คมน์ แสงอำพันธ์ – หน้า 35
•  ศิลปะของการบังคับบัญชา – น.อ.ธันยวัต ชูส่งแสง – หน้า 40
•  Directed-Energy Weapons : form star war to the future weapons – น.ท.สุเชาว์ อุดชาชน และ น.ท.หญิง ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ – หน้า 44
•  กองบิน 46 เคียงข้างประชาชน – รถถัง จิตรสองแคว – หน้า 51
•  การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติที่ควรจะเป็น Disaster Management Exercise – COMBATIVE INSTRUCTOR – หน้า 56
•  ศรีเทพ ต้นแบบเมืองแห่งการพัฒนาตนเองและไม่สูญสิ้นความเป็นตัวตน – พิชามญชุ์ ได้รูป – หน้า 60
•  ความเสี่ยงของ Generative AI (GenAI ปัญญาประดิษฐ์เชิงสรรค์สร้าง) – น.อ.เอกชัย สิงห์ทอง (ศซบ.ทอ.) – หน้า 63
•  สิ่งที่ผู้บริหารระดับสูง (CIO) ทุกคน…ต้องทำในปีแรก (Things every CIO must get done in year one) – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 64
•  เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี – @Zilch – หน้า 71
•  ถอดรหัสระบบป้องกันภัยทางอากาศในอนาคต สงครามรัสเซีย – ยูเครน – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 72
•  ความเป็นมาของกฐิน – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 78
•  มุมกฎหมาย : ความรับผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่รัฐในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง – ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ – หน้า 83
•  คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 87
•  สายใย ผูกพัน 100 Mission ณ กองบิน 1 – น.ท.สุทธิวัฒน์ สุขีนัง – หน้า 91
•  ในรั้วสีเทา – หน้า 95