หนังสือข่าวทหารอากาศ ตุลาคม 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2566

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.- ทอ.) สนองพระราชดำริ โดยกองทัพอากาศ – น.ท.หญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช – หน้า 2
เกร็ดประวัติศาสตร์ : Air Show : การแสดงการบินที่เป็นยิ่งกว่าการแสดง – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 8
พิธีรับ – ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ – หน้า 11
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองทัพอากาศ ปี 2567 – หน้า 13
กองทัพอากาศไทยและกองทัพอากาศสาธารณรัฐเกาหลี กระชับความสัมพันธ์ผ่านงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ – ร.ต.หญิง ภัทรพร โชคสมงาม – หน้า 17
มาตรฐานไม่ได้รับการยอมรับหากขาดระบบมาตรวิทยา – กมว.สอ.ทอ. – หน้า 22
ธรรมประทีป : พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยหลักประโยชน์ในปัจจุบัน – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 28
ครูภาษาพาที : สำนวนภาษาอังกฤษน่ารู้ – Kasa – หน้า 30
๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ ครบ ๓๗ ปี – คณก.ประชาสัมพันธ์ สตน.ทอ. – หน้า 35
จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : เรียนรู้จิตวิทยาผ่านการวิ่ง NKRAFA Half Marathon – หน้า 40
ฉากทัศน์การแก้ไขปัญหายาเสพติดของโลก (Global Drugs Problem Solving Scenarios) – น.อ.หญิง อัจฉรา นุตตะโร, Ph.D. – หน้า 45
นิทรรศการเสมือนจริงของกองทัพอากาศ (RTAF VIRTUAL EXHIBITION) – กปส.สกป.กร.ทอ. – หน้า 51
PMC “Wagner” คืออะไรและทำไมถึงก่อการกบฏ? – น.ท.ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล – หน้า 56
ผลกระทบของคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ – น.อ.เอกชัย สิงห์ทอง (ศซบ.ทอ.) – หน้า 63
มองวิธีที่ CISO ใช้ในการบริหารจัดการ บุคลากร Gen Z อย่างมีประสิทธิภาพ – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 65
ทีม อาบังขายปาท่องโก๋ V.2 (H.T.CANSAT – ROCKET TEAM) จากโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง คว้าแชมป์ประเทศไทยการแข่งขัน THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2023 – สทป. – หน้า 68
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย – @Zilch – หน้า 71
ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ควรจะเป็น – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 72
เก้าอี้ Ergo แบบไหน ใช่! สำหรับคุณ – ร.อ.ธันยวัฒน์ ภานุโศภิษฐ์ – หน้า 75
ภาวะหมดไฟ (Burnout Syndromes) – รอยยิ้ม – หน้า 78
มุมกฎหมาย : คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายคืออะไร – ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ – หน้า 83
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 87
กองทัพอากาศจัดพิธีบรรจุเข้าประจำการระบบอากาศยานไร้คนขับพิสัยกลางแบบ Dominator XP – กปส.สกป.กร.ทอ. – หน้า 91
ในรั้วสีเทา – หน้า 94