หนังสือข่าวทหารอากาศ สิงหาคม 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม 2566

บทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง – ร.อ.หญิง จินตนา เนขุนทด – หน้า 2
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริ โดยกองทัพอากาศ (อพ.สธ. – ทอ.) “โครงการอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับ ในพื้นที่อ่าวมะนาว กองบิน 5” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – น.ท.หญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช – หน้า 3
เกร็ดประวัติศาสตร์ : การประลองยุทธใหญ่ – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 8
ศูนย์ศิลปาชีพฯ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน – LULLABY – หน้า 11
ครูภาษาพาที : Singing in the Rain under My Umbrella – ฮิเดะ – หน้า 14
21 กรกฎาคม 2566 ครบรอบ 58 ปี วันลูกเสืออากาศ – พล.อ.ท.พีรยุทธ แก้วไสย – หน้า 19
จับจิต จับใจ กับ อ.หนู : ถ้าไม่อยากผิดหวัง…มาเรียนรู้เรื่องความคาดหวังอย่างเข้าใจ – หน้า 25
หลอมรวมผลกระทบร่วมทุกโดเมน : การพัฒนาทีมสั่งการและควบคุม (ต่อ) – โดย Ernest Nisperos แปลโดย น.อ.พงศ์ภูเมศร หนูนิล – หน้า 30
ครบรอบ 1 ปี วันสถาปนา กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 20 สิงหาคม 2566 – กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ – หน้า 35
5 ลำดับของสิ่งสำคัญ ที่ CIO ต้องจัดการในปี ค.ศ.2023 (5 top priorities for CIOs in 2023) – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 41
ระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย – น.ท.ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล – หน้า 45
มุมท่องเที่ยว : เที่ยว เวียงวัง และ วัด เมืองละโว้ – ผาแต้ม – หน้า 51
การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากเรือดำน้ำ การช่วยเหลือผู้ป่วยจากการสละเรือดำน้ำ – น.อ.ชวินทร์ ศรีวิริยเลิศกุล – หน้า 56
ห้องโถง โรงยา : ความปลอดภัยกับการใช้บันไดเลื่อนและทางลาดเลื่อน – มัทธนะพาธา – หน้า 62
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียนประเทศสิงคโปร์ – @Zilch – หน้า 67
E – Commerce On Tik Tok – ร.อ.ดร.กิตติ บวรพศวัตกิตติ์ – หน้า 68
มุมกฎหมาย : กฎหมายพื้นฐานในโลกไซเบอร์ของประเทศไทย – พ.ต.ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ – หน้า 74
มอเตอร์ไซค์สงคราม : ด้วยรักและสายฟ้าฟาด “จุดเปลี่ยนของสงคราม ศตวรรษที่ ๒๐ มาจากคมหอกและดอกยาง” – จักราพิชญ์ – หน้า 79
มาตรการขั้นต่ำสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตแอนดรอยด์ (Android Mobile) – ศซบ.ทอ. – หน้า 84
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 87
การดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นพิเศษ รุ่นที่ ๒ – กนผ.สนผ.กร.ทอ. – หน้า 91
ในรั้วสีเทา – หน้า 94