หนังสือข่าวทหารอากาศ มิถุนายน 2566

สารบัญ
ปีที่ 83 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2566

บทอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี – หน้า 2
สารคดี มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตอน ๒ มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบ สาน รักษา ต่อยอด – น.ท.หญิง ธนวรรณ อำนรรฆสรเดช – หน้า 3
เกร็ดประวัติศาสตร์ : พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย – ผปศ.กปพ.สบ.ทอ. – หน้า 8
พิธีเชิญธงชัยเฉลิมพลและสวนสนามเข้าที่ตั้ง โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี – หน้า 13
หลอมรวมผลกระทบร่วมทุกโดเมน : การพัฒนาทีมสั่งการและควบคุม – โดย Ernest Nisperos แปลโดย น.อ.พงศ์ภูเมศร หนูนิล – หน้า 15
74 ปี สู่ความหลากหลายเผชิญความท้าทายในทศวรรษใหม่ – น.ต.รัฐวิชญ์ เปรมปรี – หน้า 19
การศึกษาทางทหารกับยุทธศิลป์และการแผนแบบทางยุทธการ – น.อ.ธันยวัต ชูส่งแสง – หน้า 26
ภาษาไทย : วันสิ่งแวดลŒอมโลก World Environment Day, WED – จันทร์จิรา – หน้า 31
45 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 14 มิถุนายน 2566 – สปช.ทอ. – หน้า 35
มุมกฎหมาย : ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ในการรักษาผู้ป่วย – น.ต.ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ – หน้า 40
เวลาการ์ตูน – มิสกรีน – หน้า 44
นาโตรุก ยูโกสลาเวียรับ Kosovo War (ตอน 2) – น.ท.ธนวัฒน์ กิจเจริญศักดิ์กุล – หน้า 46
ครูภาษาพาที : เครื่องราชกกุธภัณฑ์ในพระราชพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรอังกฤษ – Arii – หน้า 51
การฝึกอบรมลูกเสืออากาศ ณ โรงเรียนจ่าอากาศ – รถถัง จิตรสองแคว – หน้า 56
วิธีที่ผิดพลาดในการนำคลาวด์มาใช้ อาจให้ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จ (6 Cloud mistakes that can sink your business) – น.อ.สรรสิริ สิริสันตคุปต์ – หน้า 62
ธรรมประทีป : สาราณียธรรม 6 – กอศ.ยศ.ทอ. – หน้า 65
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ประชาคมอาเซียน : ธงประจำชาติสมาชิกกลุ่มอาเซียน ประเทศเมียนมา – @Zilch – หน้า 67
แนวโน้มการพัฒนาอากาศยานไร้คนขับในอีก 5 ปีต่อจากนี้ – น.อ.วัชรพงษ์ กลีบม่วง – หน้า 69
โรคซึมเศร้า และอารมณ์เศร้า – น.อ.หญิง บุษกร ภมร – หน้า 74
ศตวรรษแห่งการลี้ภัยของชาวยูเครน – จักราพิชญ์ อัตโน – หน้า 79
การตระหนักรู้ในโลกไซเบอร์ สำคัญมาก – น.อ.เอกชัย สิงห์ทอง – หน้า 84
คุย ENGLISH – Anonymous – หน้า 87
ในรั้วสีเทา – หน้า 91
จิตวิทยาสติสร้างสุขในองค์กร – คณะกรรมการสุขภาพจิต ทอ. – หน้า 97