เกี่ยวกับหน่วยงาน

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง)
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

About-01
About-02
About-03
About-04
About-05
About-06
About-07
previous arrow
next arrow

ความเป็นมา

1 มกราคม 2561 – ได้เข้ามาอยู่ในการกำกับดูแลของ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ตามคำสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ 136/60 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560

ภารกิจ

มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และ หัวหน้ากองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ (เพื่อพลาง) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

หน้าที่

ดำเนินการผลิตหนังสือข่าวทหารอากาศ หนังสือพิมพ์สารชาวฟ้า ข่าวประจำวันกองทัพอากาศ รวมทั้งวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ตามที่กองทัพอากาศกำหนด

การแบ่งมอบ

เป็นส่วนราชการขึ้นตรง สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

การแบ่งส่วนราชการ

•  แผนกบรรณาธิการ
•  แผนกการผลิต
•  แผนกสนับสนุน

วารสารและสื่อสิ่งพิมพ์ กองทัพอากาศ